No products found
Chỉ với 1,320,000

VAN10_18 tháng

Gói cước: VAN10_18 tháng
Giá gói: 1,320,000
Thiết bị: 550,000
Chiết khấu: 528,000 (40%)
Thời gian tặng: 6 tháng
Tổng tháng sử dụng: 18 tháng
Thành tiền: 1,342,000
Chỉ với 2,156,000

VAN10_33 tháng

Gói cước: VAN10_33 tháng
Giá gói: 2,156,000
Thiết bị: 550,000
Chiết khấu: 40%
Thời gian tặng: 9 tháng
Tổng tháng sử dụng: 33 tháng
Thành tiền: 1,843,000
Chỉ với 2,530,000

VAN10_48 tháng

Gói cước: VAN10_48 tháng
Giá gói: 2,530,000
Thiết bị: 550,000
Chiết khấu: 40%
Thời gian tặng: 12 tháng
Tổng tháng sử dụng: 48 tháng
Thành tiền: 2,068,000
Chỉ với 1,273,000

VNPT_CA 1 năm

Gói cước: VNPT_CA 1 năm
Giá gói: 1,273,000
Thiết bị: 550,000
Chiết khấu: -
Thời gian tặng: -
Tổng tháng sử dụng: 12 tháng
Thành tiền: 1,823,000
Chỉ với 2,190,000

VNPT_CA 2 năm

Gói cước: VNPT_CA 2 năm
Giá gói: 2,190,000
Thiết bị: 550,000
Chiết khấu: -
Thời gian tặng: -
Tổng tháng sử dụng: 24 tháng
Thành tiền: 2,740,000
Chỉ với 3,112,000

VNPT_CA 3 năm

Gói cước: VNPT_CA 3 năm
Giá gói: 3,112,000
Thiết bị: Tặng
Chiết khấu: -
Thời gian tặng: -
Tổng tháng sử dụng: 36 tháng
Thành tiền: 3,112,000
Chỉ với 5,500,000

CKS_HSM 12

Gói cước: HSM_12 tháng
Giá gói: 5,500,000
Thiết bị: -
Chiết khấu: -
Thời gian tặng: 12 tháng
Tổng tháng sử dụng: 24 tháng
Thành tiền: 5,500,000
Chỉ với 9,900,000

CKS_HSM 24

Gói cước: HSM_24 tháng
Giá gói: 9,900,000
Thiết bị: -
Chiết khấu: -
Thời gian tặng: 12 tháng
Tổng tháng sử dụng: 36 tháng
Thành tiền: 9,900,000
Chỉ với 13,200,000

CKS_HSM 36

Gói cước: HSM_36 tháng
Giá gói: 13,200,000
Thiết bị: -
Chiết khấu: -
Thời gian tặng: 12 tháng
Tổng tháng sử dụng: 48 tháng
Thành tiền: 13,200,000
Bài viết Demo test 06

Bài viết Demo test 06

Theo đó, Yara Birkeland là chiếc tàu có tốc độ di chuyển khá chậm, với tốc độ tối đa chỉ khoảng 13 hải lý/giờ, được vận hành bởi hai hệ

Tháng Tám 30th, 2021

Xem Thêm

Menu

Giỏ Hàng

Thanh toán